Wysokość świadczeń na rzecz członków ZNP w UW

   1.  Wysokość zasiłków statutowych:

     - z tytułu urodzenia dziecka    

1.000 zł

     - z tytułu śmierci członka ZNP  

1.000 zł

       -  plus zryczałtowane koszty pogrzebu (ubezpieczenie) 

600 zł

     -  z tytułu śmierci współmałżonka, matki lub ojca

800 zł

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego można pobrać tutaj

2.   Pomoc materialna bezzwrotna

do 600 zł

Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej można pobrać tutaj

3. Nagroda dla odchodzących na emeryturę lub rente stałą            500 zł

   Wystawiamy PIT-8C

    Dla odchodzących w terminie 1.10.2015 - 30.09.2016 wypłata nastąpi w paxdzierniku 2016 r.

    Członkowie ZNP proszeni są o zgłaszanie rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem naemeryturę lub rentę stałą w Sekretariacie ZNP.

    Uwaga! nagrodę otrzymują tylko aktualni członkowie ZNP w UW

4. Wyprawka dla dzieci idących do I klasy szkoły podstawowej         400 zł

    Członkowie ZNP w UW wypełniają druk dla osób ubiegających się o bezzwrotną pomoc finansową.

5. Członkowie mają prawo do zniżek udzielanych przy korzystaniu z bazy hotelowej, domów wczasowych i sanatoriów ZNP po okazaniu ważnej legitymacji związkowej. Członkowie mają również preferencję w zakupie usług w Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, w Biurze Turystyki ZNP LOGOSTOUR oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP.

   Przy współudziale Związku Nauczycielstwa Polskiego kształtowana jest oferta i wysokość świadczeń socjalnych, do których prawo ma każdy pracownik zatrudniony w UW. Wśród świadczeń należy wymienić: dofinansowanie wypoczynku ("wczasy pod gruszą"), ofertę kolonijną dla dzieci, ofertę wczasową w domach wypoczynkowych UW w górach i nad morzem, zniżkowe ceny abonamentów w stołówce UW, prawo korzystania z pływalni UW (ul. Banacha), czy uzyskania pożyczki a także pomocy finansowej w wypadkach losowych. Bliższych informacji udziela Biuro Spraw Socjalnych UW.

   W Uniwersytecie Warszawskim działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.

   ZNP w Uniwersytecie Warszawskim uczestniczy w podejmowaniu decyzji o sposobie wydawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (Regulamin)

   W czasie zebrań poszczególnych organów ZNP, w dyskusjach z władzami UW, jak i podczas spotkań z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, władze ZNP w UW ustawicznie podnoszą postulat podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych. Bierzemy rzecz jasna udział w manifestacjach organizowanych w tej sprawie przez ZNP.

Przyłącz się do nas!
Wspólnie możemy zdziałać jeszcze więcej!

Zasady korzystania ze świadczeń związkowych przyznawanych z Funduszu RZ ZNP w UW

  1. Świadczenia związkowe przysługują Członkom związku legitymującym się co najmniej rocznym stażem członkowskim oraz regularnie opłacanymi składkami członkowskimi.
  2. Uprawnienia do świadczeń członkowie potwierdzają aktualną legitymacją związkową.
  3. Wniosek o zasiłek statutowy zainteresowany składa w Radzie Zakładowej ZNP w terminie 1 roku od daty zdarzenia i przedstawia do wglądu: wyciąg z aktu urodzenia lub zgonu; ewentualne dowody pokrycia kosztów pogrzebu, gdy wnioskodawcą nie jest współmałżonek; inne dokumenty, z których wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do odbioru zasiłku.
  4. Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej związanej z długotrwałą chorobą, zalaniem mieszkania, pożarem, kradzieżą bądź bardzo trudnymi warunkami materialnymi (PIT-8C) lub z innych uzasadnionych przyczyn - wyprawka dla ucznia I klasy szkoły podstawowej, powinien być dokładnie i czytelnie wypełniony. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia uzasadniające okoliczności zdarzenia losowego.
  5. Świadczenia przyznawane są przez Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UW